દસ્તાવેજો

દસ્તાવેજો
શીર્ષક તારીખ View / Download
જુનાગઢ પંચાયત ગામોની યાદી 21/08/2018 જુઓ (61 KB)
અર્બન વાઈ-ફાઈ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ફ્રી વાઈ-ફાઈ ઝોન – લોકેશન ની યાદી 09/08/2018 જુઓ (2 MB)
કલાર્ક સંવર્ગ કક્ષાના કર્મચારીઓને નાયબ મામલતદાર તરીકે એડહોક બઢતી આપવા બાબત 25/07/2018 જુઓ (2 MB)
જીલ્લાની રૂપરેખા 06/08/2018 જુઓ (400 KB)
જુનાગઢ જીલ્લાની વસ્‍તી 26/07/2018 જુઓ (458 KB)