Close

હેલ્પલાઇન

જીલ્લા કલેકટર કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન, શશીકુંજ રોડ, જુનાગઢ – ૩૬૨૦૦૧

ઇ-મેઇલ: collector-jun[at]gujarat[dot]gov[dot]in 

  • આપાતકાલિન જીલ્લા હેલ્પલાઇન સમ્પર્ક : 1077
  • મહીલા હેલ્પલાઇન:1091
  • બાળ હેલ્પલાઇન:1098
  • એમ્બ્યુલન્સ હેલ્પલાઇન:  108
  • અગ્નિશામક હેલ્પલાઇન:101
  • જીલ્લા આપત્તિવ્યવસ્થાપન કેંદ્ર હેલ્પલાઇન: નં. સમ્પર્ક: 0285 – 2633446
  • કમિશ્નર રાહત અને બચાવ: 1070