Close

આવાસ (હોટેલ / રિસોર્ટ / ધર્મશાલા)

જુનાગઢ અને સાસણ ગીરમાં જુદા જુદા ભાડામાં ઘણી ખાનગી હોટલો, રિર્સોટ, ગેસ્ટ હાઉસ અને ધર્મશાળાઓ ઉપલબ્ધ છે.

 

સર્કીટ હાઉસ – જુનાગઢ

સંપર્ક – મેનેજર, સર્કીટ હાઉસ – જુનાગઢ

ફોન નંબર – ૦૨૮૫ – ૨૬૫૫૦૯૭

 

જુનાગઢની જાણીતી ધર્મશાળાઓ :

  • પ્રેરણા ધામ લાલ ગેબી આશ્રમ – જુનાગઢ
  • હારી આશ્રમ – જુનાગઢ
  • સમસ્ત પ્રજાપતિ એકતા ભવન – જુનાગઢ